Algemene Voorwaarden

De BSR Practitioner, werkzaam in de praktijk Body Stress Release Zaanstreek, hierna te noemen de behandelaar, is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De behandelaar houdt een cliëntendossier bij en is hiervoor verantwoordelijk. Indien noodzakelijk, zoals bij ziekte of anderszins, kan een BSR collega werkzaamheden overnemen en dit dossier up-to-date houden. Cliëntendossiers zijn eigendom van de BSR behandelaar. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

De behandelaar betracht geheimhouding ten aanzien van de door cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen, met uitzondering van Body Stress Release collega’s die direct samenwerken met de behandelaar.

De behandelaar verplicht zich informatie, in alle fasen, betreffende de consulten te verstrekken aan de cliënt. De cliënt verplicht zich zowel in het anamnesegesprek, als het gesprek voorafgaand aan de behandelingen relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.

De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Voor minderjarigen onder 16 jaar dienen beide ouders/voogd een toestemmingsformulier te ondertekenen. De behandelaar die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst met een of beide ouder(s), of voogd.

Beëindiging van consulten kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De behandelaar kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

De cliënt gaat akkoord met opname in het klantenbestand van de behandelaar.

De cliënt gaat akkoord met opname en verwerking in een digitale agenda.

De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de pagina Tarieven en vergoedingen.

Betaling van een consult geschiedt direct na afloop van het consult bij de behandelaar. In uitzonderingsgevallen gebeurt dit via bankoverschrijving (hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen).

De cliënt verplicht zich een afspraak, telefonisch, via whats-app/sms of per e-mail, tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te wijzigen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De cliënt is op de hoogte van de privacyverklaring, behandelingsovereenkomst en toestemmingsformulier minderjarigen (welke staan vermeld op de website www.bsr-zaanstreek.nl).

De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen en het dossier te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. De cliënt dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelaar. Indien de cliënt het dossier wenst op te halen dient er voor ontvangst in de praktijk getekend te worden, door de cliënt of een (schriftelijk) gevolmachtigde.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het niet delen van informatie aanwezig in het dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Indien de cliënt een klacht heeft over de geboden zorg heeft de voorkeur dat de cliënt dit rechtstreeks met de behandelaar bespreekt. Daarnaast kan de cliënt gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor een toelichting op de klachtenprocedure: Klachtenregeling.